ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפט

התייעצות

וידוע משם כ"ק אבותינו הק' זצוקללה"ה וכמדומה שהוא מהבעש"ט ז"ל אשר ג' אנשים384 יש להם כח גדול385.


-----  הערות  -----

384) ראה גם אגרות-קודש אדמו"ר הצ"צ ח"ב ע' קב.

385) אגרות-קודש אדמו"ר מהורש"ב ח"ג ע' קצד. ושם לפנ"ז: ובפרט כאשר כן הסכימו ידידינו אהובינו יחיו [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] וכאשר הסכימו כן בטח יהי' מזה תועלת טוב.