ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצו

מורנו הבעל שם טוב נ"ע אומר דענין תקיעת שופר הוא צעקת אבא אבא, ומבאר זה במשל כבן שתעה ביער בין חייתו ארץ וצועק אבא אבא הצילני, דבכללות מצות תקיעת שופר אומר מורנו הבעש"ט נ"ע דזהו הענג פנימי שלמעלה כבי' כשצועקים בקריאה פנימית דאין לו להאב ענג גדול ופנימי יותר מכמו זה דבנו ובתו קוראי' לו בקריאה פנימי' ועצמית404.


-----  הערות  -----

404) ספר המאמרים תרצ"ו ע' 2.