ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכו

חיי האדם ע"פ האדמה חתומים וכמוסים בתעודה מוגבלה לצורך הנשמה והעולם בזמן ומקום מכוון ליודע נעלמות, ולזאת הנה כל מה שהאדם רואה ושומע גם בעניני העולם השפל עולם ההמי' והצלצל המחי' והכלכלה, שני דרכים לפניו, האחד מובילו לשאול תחתית אפל וצלמות, והשני למקום אורה וחביון עוזו ית' וית', והבחירה חפשית הוא ביד האדם לבחור בטוב ולמאוס ברע461.


-----  הערות  -----

461) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' תצא.