ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלג

רמב"ם

דער רמב"ם איז געווען אַ גרויסער מקובל473.


-----  הערות  -----

473) ספר השיחות קייץ ה'ש"ת ע' 41. ושם לפנ"ז: דער זיידע – אדמו"ר מהר"ש – האָט אין איינעם פון די שיעורי לימוד וואָס ער האָט געלערנט מיטן פאָטער דעם מורה נבוכים געזאָגט, אַז ער האָט בקבלה רבי מרבי ביז מורנו הבעש"ט אַז [ההמשך בפנים].

ובהערת כ"ק אדמו"ר זי"ע שם: לכאורה צ"ע ממ"ש בשער הגלגולים הקדמה ל"ו ומהר"ש אלקב"ץ בפירושו לשיר השירים אשר הרמב"ם לא למד חכמת האמת. וראה שם הגדולים להחיד"א מערכת רמב"ם.

– כתבו על הרמב"ם שבסוף ימיו עסק בקבלה: מגדול עוז הל' יסוה"ת פ"א ופ"ב. שו"ת מהר"ם אלשקר סי' קיז. עבודת הקודש ח"ב פי"ג. הלבוש בלבוש פנת יקרת ח"א פנ"ג. וראה שומר אמונים ויכוח א ס"ק יג, פי' הר"מ בוטריל לספר יצירה פ"ד מ"ג.