ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסח

סדר הוספה על בית החיים54

זאת העתקתי מכ"ק אדמו"ר הה"מ והוא מועתק מהבעש"ט זצלה"ה זיע"א וז"ל הזהב מהבעש"ט אם צריכים להוסיף על ביה"ק ר"ל ככה יתנהגו מקיפים המקום שרוצה להוסיף בשבע הקפות עם עשרה אנשים לא פחות בכל הקפה יאמרו בארבעה קרנות מקום ההוספה בתהלים קאַפּיטול ק"ג ק"ד ובישעי' קאַפּיט' מ"ב מתחיל שירו לד' שיר חדש וגו' ובכל הקפה יתחילו מצד קרן דרומית מזרחית ותיכף בצד אותו קרן יאמר[ו] בתהלים קאַפּיט' ק"ב ומאותו קרן יקיפו ויאמרו ויהי נועם דרך הקפה עד שיגיעו לקרן מזרחית צפונית ובצד אותו קרן יאמרו קאַפּיט' ק"ג בתהלים ומאותו קרן יקיפו ויאמרו דרך הקפה ויהי נועם עד שיגיעו לקרן צפונית מערבית ובצד אותו קרן יאמרו בתהלים קאַפּיט' ק"ד ומאותו קרן יקיפו ויאמרו דרך הקפה ויהי נועם עד שיגיעו לקרן מערבית דרומית ובצד אותו קרן יאמרו בישעי' קאַפּיטול מ"ב שירו לד' שיר חדש וכו' ובגמר הקפה ראשונה יאמרו אנא בכח ויכוונו השם הראשון בפסוק הראשון וככה יתנהגו בכל הקפה מהשבע הקפות. ואחר גמר כל ההקפות מהשבע הקפות יאמרו אנא בכח ויכוונו שם אחד מהשבע שמות עד שיגמרו השבע שמות בשבע הקפות וכשיתחילו לעשות מחיצות למקום ההוספה לא יתחילו מרוח צפונית וגם לא יתחילו לגדר ברוח צפונית גם לא יתחילו מכהן. ויה"ר שיבולע המות לנצח במהרה בימינו אמן סלה.

**********


-----  הערות  -----

54) מבוך כת"י הכולל מאמרים, שיחות ומכתבים מרבותינו נשיאינו.