ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעט

ואמר אז21 אאמו"ר22 כי רבינו הזקן אמר על הבעש"ט אשר מה שחותם שמו לפעמים ישראל מ"אקופ"23, אין הכוונה כי הי' מעיר ששמה "אקופ", רק הי' מטלוסט24 אשר העיר הזאת היא עומדת על הספר, והי' חומה סביבה ומגדל כדרך עיירות הספר, ואח"כ נחרבה החומה ונשאר רק היסוד חפור בארץ, שנק' בלשון רוסי "אקאפי", והוריו של הבעש"ט היו עניים גדולים ולא הי' להם דירה ודרו שם, ושם נולד הבעש"ט.

וסיים אאמו"ר כי בכח "אקאפעס" אלו יכולים לדחות "אקאפעס" אחרים, כי כח הבעל שם טוב הוא בלתי נפסק רק צריכים לעמוד בקרב25.


-----  הערות  -----

21) בשנת תרס"ד.

22) כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

23) ראה מכתבי הבעש"ט ב"התמים" חוברת א (ע' כב [יב, ב]).

ובמכתב הבעש"ט ב"התמים" שם (ע' יט [יא, א]): נולדתי בק"ק אקופ. ועד"ז בשיחת כ' כסלו תרצ"ג (לקוטי דיבורים ח"א לא, א).

ובספר השיחות תש"א ע' 153 (הועתק בהערות לסימן רעא): מורנו הבעש"ט איז געבאָרן געוואָרן אין דעם גאָר קליינעם ישוב אקופ.

24) ראה "התמים" שם (ע' יב [ז, ב] ואילך).

25) ספר השיחות תרצ"ו ע' 130. נתבאר בארוכה בשיחת ליל ב' דחה"פ תש"כ (תורת מנחם – התוועדויות תש"כ ח"ב ע' 10 ואילך).