ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפא

תקופת היותו צדיק נסתר

מורנו הבעש"ט האָט מקבל געווען פון אחי'28 השילוני29.


-----  הערות  -----

28) ראה ספר השיחות תש"ח ע' 232 שאחי' השילוני נקרא גם הבעל ח"י. ובהערה שם (ועד"ז בלקוטי שיחות חלק ב ע' 512): חי' יחידה – אחי' השילוני. ראה ספר השיחות קייץ ה'ש"ת ע' 159.

והנה, לע"ע, לא מצאתי בשום מקום ביאור שייכות דהבעש"ט ואחי' השילוני, שהוא דוקא הי' רבו.

ויש להעיר ממאמר רשב"י, בעל פנימיות התורה, שיפטר כל העולם מן הדין עד ימות המשיח אם יצטרף אחי' השילוני עמו (כן היא גירסת הירושלמי ברכות פ"ט ה"ב. ב"ר פל"ה, ב. פסיקתא דר"כ פיסקא ויהי בשלח).

ויש לבאר זה עפמ"ש בלקוטים שבסו"ס הגלגולים להאריז"ל, כי רשב"י הי' גלגול אחי' השילוני, ועד ימות המשיח שאז יפקון ישראל מן גלותא ברחמי ע"י שיטעמו מספר הזהר שהוא חיבורא דילך – של רשב"י – כמש"כ בזח"ג קכד, ב. וא"כ ה"ה להבעש"ט שכשיפוצו מעינותיו חוצה קאתי משיח וכמש"כ באגרת הבעש"ט הידועה.

והנה בתולדות יעקב יוסף פ' בלק כתב: אחי' השילוני שקיבל ממשה רבינו ע"ה והי' מיוצאי מצרים ואח"כ מב"ד של דוד המלך ע"ה והי' רבו של אלי' הנביא ורבו של מורי זלה"ה, עכ"ל. משמע קצת דזה שהי' רבו של הבעש"ט שייך למה שהי' רבו של אלי' הנביא.

וי"ל ע"פ הנ"ל, דאלי' הנביא ענינו הכנה לביאת המשיח, לקרב את הרחוקים וכו' וכמו שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אלי' הנביא לפני גו' והשיב לב גו' (משנה סוף עדיות ובכ"מ).

וזהו ג"כ מעניני הבעש"ט: אהבת ישראל אפילו אַזאַ וואָס געפינט זיך בקצוי תבל, וגם הפשוטים ביותר. והפצת המעינות, שזהו הכנה וכלי לביאת המשיח (ראה שיחת שמח"ת תר"ץ [ספר השיחות תר"ץ ע' 84 ואילך]).

ומה שרבן הוא דוקא אחי' השילוני – אולי אפ"ל מפני שהוא ניבא על הפירוד בישראל לשתי ממלכות וכו' והפירוד הזה גרם לעשיית העגלים והגלות וכו' אשר כ"ז יתוקן בביאת המשיח ש"לא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד ולא יטמאו עוד בגילוליהם גו' וטהרתי אותם גו' ועבדי דוד מלך עליהם" (יחזקאל לז).

השייכות דח"י (חי' יחידה) לפנימיות התורה ולמשיח מבוארת ע"פ הידוע דסוד דפרד"ס דתורה הוא באצילות, חי'. ומשיח הוא חי' יחידה.

29) רשימת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – ספר המאמרים ה'שי"ת ע' 250. ספר השיחות ה'שי"ת ע' 391. ושם: דער סדר הקבלה איז: מורנו [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] און האָט די ענינים מגלה און מוסר געווען צו זיינע תלמידים הקדושים און האָט בוחר געווען את רבינו המגיד ממעזריטש און האָט אים מסמיך געווען אַז ער זאָל זיין דער מנהל און מנהיג עדת הצדיקים מורנו הבעש"ט און די עדת הצדיקים הנסתרים. לקוטי דיבורים ח"א פד, א.