ספריית חב"ד ליובאוויטש

שב

והנה ממה שא' הבעש"ט ז"ל שביכולתו לעלות השמים כמו אלי' רק שרוצה דורך גיין מ"ש כי עפר אתה ואל עפר תשוב נראה שנשמתו הי' מבחי' יחוד פּנימי דאו"א והרוחניות שלו למטה הי' גם מצד הגוף וכמו אלי' שהעפיפה שלו הי' מצד זיכוך הגוף כו' כנודע61.


-----  הערות  -----

61) המשך תער"ב ח"ג ע' א'רנז. ועיי"ש לפנ"ז [הועתק לקמן סימן שכו], ששרש נשמת הבעש"ט הוא מבחי' זווג רוחני. וראה לקוטי שיחות ח"ב ע' 515 הערה 5. ח"ד ע' 1031 ובהערה 31. ע' 1331. ח"ט ע' 90 בהערה 23.