ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכד

וכנודע המעשה מהבעש"ט ז"ל אשר לא הי' יכול להשיב כהלכה במילי דעלמא בליל ש"ק מחמת גודל עוצם התקשרותו בתכלי' הביטול האמיתי והתפלל ע"ז שיתעלה ויוגבה למעלה להיות לו מוחי' דגדלו' כ"כ עד שיוכל להשיב כהלכה אף במילי דעלמ' בליל שבת כי מחמת גדלות המוחי' אין תופס מקום כלל הענין דעלמא108 ויוכל להשיב כהלכה באותו הענין שישאלוהו אף בשעת דביקותו הנפלאה ולא יבלבלו כלל109.


-----  הערות  -----

108) נו"א: דמילי דעלמא.

109) מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"א ע' קצג. ועד"ז באוה"ת מקץ ח"ו תתשב, ב: וכנודע המעשה מהבעש"ט ז"ל שלא הי' יכול להשיב כהלכה במילי דעלמא בליל ש"ק מחמת גודל ועוצם התקשרותו ודביקותו בה' והתפלל ע"ז שיוגבה ויתעלה להיות לו מוחין דגדלות כ"כ עד שיוכל להשיב כהלכה במילי דעלמא בליל ש"ק כי מחמת גדלות המוחין אינו תופס מקום כלל הענין ויוכל להשיב כהלכה באותו ענין שישאלהו אף בשעת דביקותו הנפלאה ולא יבלבלנו כלל.

ועד"ז במאמר ד"ה ולא זכר תרל"ג (ספר המאמרים תרל"ג ח"א ע' סו). עזר"ת (ספר המאמרים עזר"ת ע' קה). תרפ"ח (ספר המאמרים תרפ"ח ע' כו ואילך), ומסיים שם: והיינו שנתעלה במדרי' עליונה יותר במוחין דגדלות גופא דשם הנה אין זה מה שעניני עולם אינם מבלבלים ואינם מטרידים אלא עוד זאת אשר בעת עסקו בהם הוא מרכבה ממש לאלקות.

ובספר המאמרים תרכ"ז ע' רצט: וזהו שפעל הבעש"ט ז"ל בסוף ימיו שאף שהי' למטה בעוה"ז הגשמי לא יהי' לו שום סתירה כלל להיות ג"כ בעולמות עליונים. וכנודע ממה שבליל ש"ק הי' ב' שליש למעלה ושליש אחד למטה ובשאר ימי החול בהיפוך כו'. ובלקוטי שיחות חלק ד ע' 1310: ידוע אשר הבעש"ט בסוף ימיו פעל שגם כשיהי' בעולמות עליונים יוכל לעשות ענין השייך לעוה"ז (תו"ח ויחי בסופו), וגם כשיעשה בעניני עוה"ז יוכל להיות בשעת מעשה בעולמות עליונים. ובא' המאמרים מבואר אשר בימי החול הי' הבעש"ט שליש א' למעלה וב' שלישים למטה וביום השבת הי' ב' שלישים למעלה ושליש א' למטה. ונמצא אשר תמיד, בין בחול בין בשבת, הי' חלק למטה וחלק למעלה.

וראה גם בשם הבעש"ט – מאמרי אדמו"ר הזקן תקע"א ע' קפא. תורת חיים שמות סה, ב. ספר המאמרים תרנ"א ע' צז. ד"ה ומקנה רב תש"כ (ספר המאמרים תש"כ ע' 163). ועוד.