ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלא

הרב הבעש"ט זלה"ה סבבו אותו מכל פינה ולא פחד כלל, מפני יראת הרוממות כו' שבטלים אצלו כל היראות התחתונות122.


-----  הערות  -----

122) מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' קפז. ומסיים שם: וכמ"ש בח"ה ארי' כו' ומה מאד גדולה זאת העבודה אשר בבוא הארי' לא יפחד ולא יזוע מפני יראתו כו' והבן זה כו' וד"ל.