ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלה

כמוהו לא הי'

בדור שלפנינו הבעש"ט ז"ל אשר כמוהו לא הי' מימות הראשונים פלאי פלאות ניסים היוצאים מהטבע היו נראים על ידו כאשר שמעתי מאאזמו"ר נ"ע126 שהוא ותלמידו הה"מ נ"ע היו רואים מסוף העולם ועד סופו ממש בעין ראי' והיו אומרים מה שהיו רואים כאשר הי' נראה בעליל לתלמידיהם, והיינו ע"י שהי' גלוי לפניהם אור שנברא ביום ראשון שהשי"ת גנזו בתורה127, הנה כל אלה המופתים האמיתים מגלים גילוי א"ס ב"ה הבלתי בעל גבול128.


-----  הערות  -----

126) אדמו"ר הזקן.

127) ראה לקמן סימן שלח ואילך.

128) ספר החקירה להצ"צ סה, א. וממשיך שם: גם מזקיני נ"ע שמענו עתידות קולע אל השערה. – נתבאר בלקו"ש ח"ד ע' 1137 ואילך. וראה ספר החקירה שם נ, סע"א: והאריז"ל והבעש"ט והה"מ שראו מסוף העולם עד סופו.