ספריית חב"ד ליובאוויטש

תג

אמונת צדיקים

דער ענין פון אמונה באַשטייט אין דעם אַז מ'גלויבט אין דעם אויבערשטן, מ'גלויבט אין דעם אויבערשטנ'ס תורה, און מ'גלויבט אין דעם אויבערשטנ'ס שלוחים248 – אָנהויבנדיק פון משה רבינו249, און דערנאָך דער "משה רבינו" פון יעדן דור250, וואָס דאָס זיינען די נשיאי ישראל פון יעדן דור251, אַזוי ווי דער בעש"ט אין זיין דור, און כ"ק מו"ח אדמו"ר – אין אונזער דור252.


-----  הערות  -----

248) ד"שלוחו של אדם כמותו" (ברכות לד, ב. וש"נ), ועד"ז שלוחו של אדם העליון – כמותו (לקו"ת ויקרא א, ג).

וראה זח"ב לח, א: מאן פני האדון הוי דא רשב"י. וכעין זה בנגלה דתורה – ראה ירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג: והוי' בהיכל קדשו דא ר' יצחק בר' לעזר בכנישתא מדרשא דקיסרין. וראה בחיי תשא לג, ז.

249) ראה מכילתא עה"פ בשלח יד, לא: ויאמינו בה' ובמשה עבדו . . שכל מי שמאמין ברועה נאמן כאילו מאמין במאמר מי שאמר והי' העולם. ולהעיר מאבות (פ"ד מי"ב) מורא רבך כמורא שמים.

250) ד"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" (תקו"ז תס"ט (קיב, א. קיד, א)), ו"אין דור שאין בו כמשה" (ב"ר פנ"ו, ז).

וראה לקו"ש ח"ו ע' 255.

251) ראה תקו"ז שם (קיד, א): בכל צדיק וצדיק.

252) לקוטי שיחות חלק כד ע' 291.