ספריית חב"ד ליובאוויטש

תח

זכות הזכרתו

אַז דער רבי פלעגט וועלן איבער זאָגן דעם בעש"ט'ס אַ תורה פלעגט ער פריער זאָגן מיט אַזאַ נוסח "דעם זיידענס"258 אַ תורה, איז די ווערטער אַליין אַ סגולה צו השכלה, הבנה און יראת שמים, און אַז מי דערציילט אַ סיפּור המעשה פון זיידן איז דאָס אַ סגולה צו אריכות ימים און פּרנסה בשפע259.


-----  הערות  -----

258) כן הי' אדמו"ר הזקן קורא את מורנו הבעש"ט.

259) לקוטי דיבורים ח"ב רנד, ב ואילך. ספר השיחות תרצ"ו ע' 79.