ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיב

ספר שבחי הבעל שם טוב

רובו מיוסד265 על דברי וסיפורי רבינו הזקן266.


-----  הערות  -----

265) ראה ספר שבחי הבעש"ט כת"י (ירושלים, תשמ"ב) ע' 19.

266) אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע חט"ו ע' תלא [ושם לפנ"ז: ולהעיר מענין דששים המה מלכות, וממאמר רז"ל (ב"ב קנז, ב) דמהדורות תושבע"פ ארכו ששים שנה, וכן אף שאינו ברור בעיני נכונות כל הפרטים שבשבחי הבעש"ט, אף שכפי כתבו [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] אבל בטח יסוד ישנו לזה, ובפרט להענינים שהם יסוד לכמה סיפורים נוסף על עצם הענין. וכוונתי להמובא שם, שאמר הבעש"ט שאם לא יבוא הגואל צדק במשך ששים שנה, מוכרח אז הוא לבוא בזה העולם, ובהמשך שם, שנשמע מאחרים שאמר בפירוש, שכעבור ששים שנה יבוא עוה"פ בזה העולם, וחסידים מספרים אודות פתגם אדמו"ר האמצעי בזה וכו', וכיון שלא שמעתיו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, ועכ"פ מבר סמכא מוחלטי, אינני מעתיקו, ואפשר נודע לו ע"ד זה יותר בפרטיות]. וראה גם אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע חי"ב ע' רל. התוועדויות תשמ"ב חלק ב ע' 1114. חלק ד ע' 2200. תשד"מ חלק א ע' 150. וראה לעיל סימן שכה: "מספרים בשבחי הבעש"ט ז"ל כו'".