ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכח

קומי אורי

כללות הענין ד"קומי אורי" שייך במיוחד לח"י אלול (שבו נאמרה תורה זו) – יום הולדת את שני המאורות הגדולים, אדמו"ר הזקן (בשנת קה"ת) והבעש"ט (בשנת נח"ת):

בח"י אלול שנת קה"ת, שאז נולד אדמו"ר הזקן, אמר הבעש"ט לתלמידיו: "ביום הרביעי (שבו חל ח"י אלול בשנה ההיא) וואָס בו נתלו המאורות, איז אין דעם יום הרביעי פון קומי אורי אַראָפּגעקומען אַ נשמה חדשה וועלכע וועט באַלייכטן די וועלט אין תורה הנגלית והחסידות" (ביום הרביעי נתלו המאורות, וביום הרביעי לסדר קומי אורי ירדה נשמה חדשה שתאיר את העולם בתורה הנגלית והחסידות)205.

ומזה מובן גם בנוגע לח"י אלול שנת נח"ת, שאז נולד הבעש"ט206 – שגילוי אור החסידות דהבעש"ט שייך להענין ד"קומי אורי".

ויש להוסיף, שהענין ד"קומי אורי" הוא למעלה מהגילוי ד"שני המאורות הגדולים" גם לאחרי ש"והי' אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהי' שבעתיים כאור שבעת הימים"207 – ע"ד מ"ש208 "לא יהי' לך עוד השמש לאור יומם גו' והי' לך ה' לאור עולם", שזהו גם התוכן ד"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח"209.


-----  הערות  -----

205) שיחת ח"י אלול תש"ה (ספר השיחות ע' 129).

206) אף שאז היתה הקביעות ביום השני (שיחת ח"י אלול תש"ג (ספר השיחות ע' 141)).

207) ישעי' ל, כו.

208) שם ס, יט, – המשך ההפטרה ד"קומי אורי".

209) משיחת ש"פ תצא תשל"א. מאמר ד"ה קומי אורי דש"פ תבוא ח"י אלול תשל"ג.