ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה

בראשית, התחלת העבודה בעבודת ה' היא, ברא, פירושו גילוי, אלקים, לגלות את הכוונה הפנימית והעצמית דשם אלקים, כאמור22 ה' הוא האלקים, אשר על ידם יתגלה הפנימית דאת השמים ואת הארץ, שהם הד' אותיות אלף, הא, ויו, הא23, משם הוי' דלעילא שהם תכלית הבריאה ועלייתה בא"ס ב"ה24.


-----  הערות  -----

22) ואתחנן ד, ה. מלכים-א ח, ס.

23) ע"ד השם אהו"ה ראה השמטות לזוהר ח"א רנא, א. שערי אורה ד"ה יביאו לבוש פצ"ב. קהלת יעקב בערכו ובהשמטות.

24) מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ (ספר המאמרים תש"ח ע' 79. אגרות-קודש שלו ח"ט ע' שכט), ושם לפנ"ז: קבלה מהוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' מדור לדור, אשר אחת התורות הראשונות שפרסם הוד כ"ק רבינו הזקן, כשחזר ממעזריטש מעוטר בעטרת תפארת עוז הנשיאות של יסוד העבודה ועמוד התורה של חב"ד, היתה (אחרי ההקדמה הלזו:

הערט די תורה וואָס מורנו הבעל שם טוב האָט מקבל געווען אין היכל המשיח און זייט זי מפרסם בשמם יחד עם ברכתם עס זאָל נתקבל ווערן אין די אידישע הערצער בפּנימיות). [ההמשך בפנים].