ספריית חב"ד ליובאוויטש

נד

כמ"ש במ"א בשם הבעש"ט ע"פ אז תשמח בתולה במחול ממשל הבלילות שאחר פּב"פּ וקירוב מוכרח להיות הסתר בכדי שאזי דוקא יוכל לבא לבחי' פב"פ בקירוב יותר וכדרך הריקוד שמתקרבים וחוזרים ומתרחקים158.


-----  הערות  -----

158) אור התורה עקב ע' תקכב. ד"ה ויענך תשי"ז פ"ה (תורת מנחם – התוועדויות ח"כ ס"ע 209). וראה אור תורה להרב המגיד נב, סע"א (ושם קה, א – לא בשם הבעש"ט). אור התורה נ"ך ח"ב ע' רלח. המשך תער"ב ח"ב ס"ע תשכב ואילך. וברשימת היומן מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מוצש"ק וירא תרנ"ד ("התמים" חוברת ג' ע' כו [קכט, ב]): אחרי כן אמר כ"ק אאמו"ר מאמר, אז תשמח בתולה במחול, המשל מהבעש"ט בשווינדעל-טרעפּ, בענין העלי' מדרגא לדרגא בדרך קירוב וריחוק. כ"ק אאמו"ר סיפר, כי מאמר זה אמר כ"ק אביו אאזמו"ר בשנת תרל"ט, בעת שנולדה בת לדודתי מ' דבורה לאה. וראה גם ספר השיחות תרצ"ט ע' 306: והראה – הצ"צ – בפאַטשיילע שילכו לרקוד. ואמר [הצ"צ] שהבעש"ט אמר כי מחול הוא קירוב וריחוק וכידוע במשל השווינדעל טרעפּ.