ספריית חב"ד ליובאוויטש

נה

ירמי' לא, כו: וזרעתי את בית ישראל.

כל אחד מישראל הוא גרעין של זריעה, ובגרעינים הנזרעים ישנם גרעיני תבואה וגרעיני פירות159.


-----  הערות  -----

159) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' קכו. ח"י ע' תיט.

וממשיך שם: כ"ק אדמו"ר הזקן הרחיב לבאר בההפרש שבין גרעיני תבואה וגרעיני פירות אם כי שניהם כאחד מצמיחים בחלקת אדמה חרושה דוקא, מכל מקום חלוקים הם בזה כי התבואה צריכים לזרוע בכל שנה ושנה וגרעיני פירות הנה כשנוטעים אותם פעם הם עושים פירות שנים רבות.

ובאחת משיחות הקדש בימי מועד ושמחה אשר שח הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בעניני עבודה הואיל לבאר בההפרש שבין זריעה לנטיעה, ונושא הדיבור הי' כי החסידים הראשונים היו כאילנות נטועים על פלגי מים, ובגודל המסירות נפש שלהם על דרכי החסידות פעלו אשר בהדורות הבאים מהם יהי' בהם רגש פנימי של יראת שמים.

אז – בשיחה ההיא – הפליא במעלת גזע החסידים, וביאר המארז"ל אחד מכם גולה לברבריא כו' וכה הי' דברי קדשו, "אַז אַ חסידות'ר אייניקל פאַר פאָרט אפילו אין אַ ארץ רחוקה לעבט ער אויף דעם אָרט עס ווערט אַ מקוה, אַ חדר, אַ מנין, מי לערנט אַ וואָרט חסידות מי מאַכט אַ הכנה לביאת משיח צדקנו בב"א".