ספריית חב"ד ליובאוויטש

ע

תהלים ק, א: הריעו לה' כל הארץ.

הריעו להוי' כל הארץ איז ר"ת הלכה177. דער הילוך איז אין אַלע מדריגות הנשמה, חמש מדריגות זיינען אין נשמה ווי זי איז בא פון עצמות א"ס, יחידה, חי', נשמה, רוח ונפש, וועלכע טיילן זיך אין צוויי דרגות נר"נ און חי' יחידה. אין נר"ן ווערט דערהערט דורך השגה, אין חי' יחידה דורך אַ הרגש געפיל178.


-----  הערות  -----

177) לקוטי תורה להאריז"ל תהלים ק' ובשער הפסוקים שם. – נתבאר ע"פ דא"ח בסידור ע"פ מזמור לתודה [מד, ג ואילך]; בפירוש המלות מהד"ב פרק קמא ואילך. ועוד.

178) ספר השיחות תש"ח ע' 244.