יא

ויש אומרים619 שאף ששכיר שנה אינו חשוב קבלן, מכל מקום שרי משום דקצץ, דמהני אף בלא קבלנות, כמו שלדעה זו מועלת קבלנות אף בלא קצץ620. משום דקצץ וקיבולת שני ענינים הם, וקבולת דעדיפא התירו אף בלא קצץ, והתירא דקצץ מילתא אחריתי היא, ומהני נמי בלא קיבולת (מהדו"ב רמג ד"ה והשתא). וסבירא ליה דקצץ מהני גם אם לא הוה כקבלן דכדידיה דמי, כיון דקצץ עביד אדעתא דנפשיה, ולא גרע מנכרי העושה מעצמו שלשיטתם אינו צריך למחות אע"ג דאינו קבלן621 (מהדו"ב רמג ד"ה וס' התרומה).


619) ס' התרומה סי' רכב וסי' רנב, שמתיר שכיר שנה לכל המלאכות. ומבאר כאן, שאין הטעם בזה כיון שהיא נחשבת קבלנות, כי אם, שנחשב קצץ בלא קבלנות. וראה דובר שלום ע' צא.

620) הובאה שיטה זו לעיל פט"ו סי"ד.

621) כדלקמן פל"ב ס"א. ודעת ס' התרומה – שם סי"א.