יב

והטעם ששכיר שנה הוה ליה קצץ לדעה זו ושרי, שכיון שנשכר מתחלת השנה לכל השנה סתם, ואילו היה נשכר מלבד השבתות היה פוחת לו משכרו ודאי, כי היה יכול להשתכר לעצמו בשבתות באיזו עבודה לנכרים שבעיר, או באיזו מלאכה שיעשה לעצמו או למכרה אחר כך, ועל כל פנים ודאי היה מנכה לו כפועל בטל, משום הכי הוה ליה קצץ לדעה זו (מהדו"ב רנב ד"ה וקרוב).