יג

ולכן התיר בהדיא622 לומר לעבדו ושפחתו השכורים מדוע לא עשית האש למה לא הדלקת הנר כו'623 (מהדו"ב רמג ד"ה אבל). אע"ג דעל ידי אמירה זו הוא כמוכרח קצת לעשות בשבת דוקא, מאחר דלא אמר לו לעשות בשבת בפירוש, וכיון ששכיר שנה מקרי קצץ וקצץ עדיף (מהדו"ב רמג ד"ה והכי נמי).


622) ס' התרומה סי' רנב.

623) היינו באופן שלא נאסר מטעם גופו נהנה, כדלקמן פכ"ב ס"ד ואילך.