טו

ולא סבירא ליה כדעה הג' דלעיל, ששכיר שנה הוה ליה כקצץ, שמותר אף בלא קבלנות628. שהרי לפי הסברא ההיא מותר לישראל לומר לשכיר שנה אחר השבת, מדוע לא עשית כך וכך בשבת שעברה כו'629, אע"ג דעל ידי אמירה זו הוא כמוכרח קצת לעשות בשבת דוקא, מאחר דלא אמר לו לעשות בשבת בפירוש, וכיון ששכיר שנה מקרי קצץ וקצץ עדיף. משא"כ לדעה זו שכיר שנה לא מקרי קצץ כלל, ולא עדיף כקבלנות, ולא התירו לומר אחר השבת מדוע לא עשית. אלא העיקר הוא משום דעושות מעצמן וליכא אמירה כלל (מהדו"ב שם).


628) כפי שביאר רבנו בקו"א רנב, ה (ד"ה והאמת, במוסגר).

629) כדלעיל סי"ג.