יז

ולדינא נקטינן כדעה האחרונה. וכל שכן בנכרי דעלמא שבא לעשות מעצמו בשביל טובת הנאה, א"צ למחות631 (מהדו"ב רמג ד"ה והנה מהר"ם632).


631) כפי שיתבאר לקמן פל"ב.

632) וכן נראית המסקנא להלכה בשוע"ר סי' רע"ו ס"י, וסי' שה סל"א וסל"ד, שעבדו ושפחתו השכורים לו לשנה יש להם דין העושה מעצמו. ונתבאר בס' דובר שלום ע' פט ואילך.