יח

אבל לשלוח אגרת בחנם בערב שבת ביד עבדו השכור לו לשנה או לשתים לכל המלאכות שיצטרך בתוך משך זמן שכירותו לדברי הכל אסור633 (שוע"ר רמז, י).


633) כיון שהיתה כאן אמירה לעשות מלאכה זו (אף שלא אמר לו בפירוש לעשות בשבת). חוץ מדעת ס' התרומה (דעה הג') דלעיל, שגם זה מותר, אלא דלא קיי"ל כוותיה, כדלקמן סי"ט.