יט

ומכל מקום בד' וה' יש להתיר לשלוח אפילו שלא בעת הצורך, כיון שיש מתירים634 בשכיר שנה שעושה מלאכה בשביל ישראל. ואע"פ שאין דבריהם עיקר, מכל מקום יש לצרף דבריהם לדברי האומרים635 שבד' וה' מותר לשלוח אגרת בכל ענין אע"פ שלא קצץ כלל ולסמוך על זה להקל לגמרי אף שלא בעת הצורך (שוע"ר שם).


634) היא דעת ס' התרומה (דעה ג') דלעיל.

635) היא דעת הרא"ש וסיעתו, דלעיל פט"ו ס"ג וס"ו.

אמנם לכאורה כל זה אינו שייך אלא לפי דעת רבנו בשו"ע, ששכיר שנה לכל המלאכות יש לו דין קבלנות לדברי הכל. ובקבלנות הרי יש מתירים בד' וה' אע"פ שלא קצץ. אמנם לפי מסקנתו במהדו"ב (שנתבארה לעיל בסעיפים הקודמים), שלדעת הרמב"ם וסיעתו, ולדעת מהר"ם מרוטנבורג וסיעתו, שכיר שנה לכל המלאכות דינו כשכיר יום, א"כ לכאורה לא שייך בזה היתר דעת האומרים שבד' וה' מותר אע"פ שלא קצץ.