יז. שכיר שנה

ב

ואפילו אם אינו משלם לו בעד כל היסק אלא בעד כל יום, רק שקיבל עליו כל מלאכות הצריכות, אינו דומה לשכיר יום שלא קיבל עליו לגמור המלאכה אלא לעמול כל היום בלבד602, אבל זה שקיבל לגמור המלאכות הרי זה נקרא קבלן, ואף שמשלם לו בעד כל יום לא נפיק מתורת קבלן בהכי (קו"א רמג, א ד"ה ולפי).


602) כדלעיל פי"ג ס"ד.