כ

דלא גרע מלא קצץ כלל דשרי בד' וה', משום דכיון שקיבלה להוליכה למחוז חפצו נעשה עכשיו עליה כקבלן, שעשייתו בשבת היא אדעתא דנפשיה להפטר מחיוב שקבל על עצמו להגיע האגרת למחוז חפצו, ואם ילך בשבת וישלים קבלנות זו לא יצטרך להשלים זה בחול, וכיון שמצד הישראל היתה יכולה להעשות בחול אם כן עשיית השבת אינה בשבילו (קו"א רנב, ז ד"ה ואפילו).