ד

וכן אם שכרו לכל המלאכות שיצטרך בתוך משך זמן שכירתו, והוא עושה מאליו להשלים קבלנותו, שקיבל עליו בתחילת שכירותו לעשות כל המלאכות שיצטרכו לישראל בכל משך זמן שכירותו כדי שישלם לו כל שכרו605 (שוע"ר רמד, יא).


605) בב"י סי' רמד ד"ה ולענין שוכר כתב, שבזה מודה הרמב"ם שאסור, וכן פסק הרמ"א שם ס"ה. וביאר המ"א שם ס"ק טז, שטעם האיסור בזה הוא "דקרוב הדבר לודאי שיצטרך למחר מלאכה אחרת, וא"כ מרויח הישראל במלאכת העכו"ם בשבת" (ויתבאר פכ"ח ס"ה). רואים מכך שגם זה נחשב קבלנות (אלא שאסור לדעת המ"א מטעם ריוח לישראל).