ח

וגם אם תמצא לומר דהיינו טעמא דקבולת דכדידיה דמי, שאף שיכול לחזור בו מכל מקום כל כמה דלא הדר ביה כדידיה דמי, מאחר שקבל עליו לגמרה614. מכל מקום בשכיר למלאכה מיוחדת נמי יש לומר דכדידיה דמי מלאכה זו בכל משך זמן זה, מאחר שקיבל עליו לעשותה כל משך זמן זה, אבל בשכיר לכל המלאכות מאחר שיכול ליתן לו איזו מלאכה שירצה בכל עת ובכל שעה, ליכא למימר בכל מלאכה ומלאכה שיעשה השכיר מעצמו דכדידיה דמי מלאכה זו, מאחר שביד הבעל הבית להחליפה לו באחרת. ומטעם זה מותר גם מי ששכרו לשנה במיוחד להולכת אגרות615, דמסתמא אינו מוליך כל השנה כולה אלא בכל עת שיצטרך לו, אף דשכרו משתלם רק לפי משך הזמן בלבד, ואפילו הכי דינו כקבלן דכדידיה דמי. ולא דמי לשכיר לכל המלאכות, הואיל שכאן (בשכיר למלאכה מיוחדת) אין בעל הבית יכול להחליפה באחרת (מהדו"ב רמג ד"ה וגם את"ל).


614) שלפי זה אין הטעם האמור לעיל מספיק לחלק בין שכיר שנה למלאכה מיוחדת לבין שכיר שנה לכל המלאכות. מכל מקום כו'.

615) כדלעיל פי"ג סי"א, ולקמן פכ"ח ס"ג.