תיאור קצר מביאור ה"ר גרונם

ישנם שני ביאורים מר' גרונם על התניא, האחד באריכות ובעומק יותר, על פרקים א-כג, לא, לאח"ז קיצור מביאור הרה"ח ר הילל מפאריטש על פסוק ואשה אחת שנוגע לתניא לפרקים מ"ג, מ"ד, מ"ו, נ, ונ"א, ולאח"ז עוד ביאור על פרקים מ"ג ומ"ד

ביאור זה כנראה העתק מכתב ידו1 ובידינו נמצא רק העתקה בקופיר (סטנסל) שכנראה נעתק ע"י ה"ר אברהם פאריז לפני אדר דשנת תש"ג2 ולאח"ז נדפס כמה פעמים כמפורט בביליוגרפיה לספר התניא להר"י מונדשיין ע"ה ע' 184-5.

הביאור השני הוא קצר יותר לפ"ע וכנראה שהועתק מהשומעים3 ולכן יש ביניהם חילוקי סגנון וכתיב ונמצא בספריית רבינו בשלשה כתבי יד (א' מהם צילום).

כת"י מס' 4266, מסתיים באמצע פרק מ"ד (חסר לפרקים מ-מב).

כת"י מס' 923 (צילום), מסתיים באמצע פרק כ"ו (חסר רוב פרק כג).

כת"י מס' 1823, מסתיים בפרק מ"ח (חסר קצת בתחילת פ"כ ורוב פכ"ג).

כאמור ישנם שינויי סגנון ביניהם ולפעמים חסרים בא' מהם כמה שורות או יש כפל לשון שלא לצורך או שפוענח ר"ת בשיגוי וכו'

השתדלתי לאחד את שלשתם כפי הנלענ"ד בסגנון שהקורא ירוץ בו, כמו כן במקום שהביאור הארוך נשנה בדומה לביאור הקצר איחדתי ביניהם.

1) בביאור הקצר לפרק יד יש קטע בכת"י שכתוב לפני זה "מגוף כ"י של הרש"ג" ונמצא בביאור הארוך.

2) הוצאת הקופיר נזכרות ע"י הרבי באדר תש"ג (אג"ק ח"א ע' פז, צב) ובאג"ק ח"ח ע' שכ "בביאור תניא שכנראה הוא להר"ש גרונם ז"ל שהו"ל בקופיר ע"י הרה"ח מוהר"א שי' פאריז זה מכמה שנים".

3) וכנראה הי' לפני עיני הרש"ג ותיקנו בכמה מקומות כנראה בכת"י 1823 שיש הוספות מאוחרות על הנכתב, וכן בכת"י 923 בביאור לפ"ח נמחק ענין שם ונכתב "הכותב בעצמו טעה" "ע"כ הוא טעות"

4) כנראה הוא הנזכר באג"ק ח"ג ע' צה.