פרק מ"ו

ויש דרך ישר כו': ואהבה זה למעלה מכל האהבה שמקודם, כי מקודם הוא או מההתעוררות האהבה מסותרת או מהתבוננות בגדולת הוי', אבל כאן הוא אהבה מגילוי אוא"ס מלמעלה על ידי התורה.

בפרט כשרואה: כי מקודם אומר שאפילו אין אהבה אצל חבירו כיון שרואה שבהעלם בנפש חבירו יש אהבה אצלו מתעורר באהבה אליו.

שאין כל עבד ושר: כי יש מקום ששר נכנס יותר כמו לדבר בדתי המדינה, שעבד אין שייך לזה, ויש מקום שאין עבד ושר נכנס לשם כמו במקום משכב המלך ממש.

וככל החזיון כו': היינו שבהמשל רואים כל הנמשל, שממש כמו המשל הוא הנמשל.

מספר גדוד אחד אבל לגדודיו אין מספר: הגם שאין זה מושג בשכל מכל מקום האמת כן הוא, כי אלקות למעלה מן שכל אנושי הגם שאין זה מובן.

ליחוד חתן וכלה: שזהו השפעה עצמית, כי כל ההשפעות הוא רק הארה, כמו השפעת השכל זהו הארה ולא כל עצם הנקודה מהשכל נשפע להמקבל ומכ"ש מעצם כח שכלו, אבל בהטיפה הוא עצמות נפשו, ולכן מוליד בדומה לו.

דעת העליון הכולל חו"ג: כי חכמה ואימא מקבלים ומלבישים לחסד וגבורה דא"א, וזהו חסד וגבורה דכתר ומה שאמר בהמות הייתי כו' וזהו בהמה רבה, כי מל' דאצילות נקרא בהמה סתם, ומל' דא"ק בהמה רבה, צריך לומר שבנשמה יש כל המדרי' הגם שנמשכה מכנס"י מכל מקום יש בה כל המדרי' מל' דא"ק ועוד למעלה יותר עד מל' דא"ס, וז"ש בהמות הייתי על מל' דא"ק שנעשית כתר לאצילות אומר הייתי כו'.