פרק מ"ז

ירושה ומתנה כו': היינו ירושה מהאבות ומתנה מלמעלה, היינו כי ההפרש בין מה שהמשיכו האבות קודם מ"ת לנש"י על ידי התורה, הוא כמ"ש במדרש1 על פסוק שמן תורק שמך שכל מה שהמשיכו האבות ריחות הן אבל אנו שמן תורק שמך שמריקין מכלי אל כלי, וההפרש הוא בב' דברים, א' שהאבות מה שעשו כמו אברהם על ידי הכנסת אורחים וכמו יעקב על ידי המקלות זהו רק הארת רצון העליון, אבל נש"י על ידי התפילין שזהו כמו על ידי המקלות כדאי' בזהר הן ממשיכים עצם רצון העליון, והב' הוא שהאבות המשיכו רק באצילות ולא למטה ונש"י ממשיכים גם למטה, והא בהא תליא לפי שהן ממשיכים עצם רצון העליון, לכן יכול לימשך גם למטה מטה.

1) במדרש ע"פ שמן תורק שמך: שה"ש רבה פ"א, ג.