אגרת הקודש.

א. קטונתי ע' בהנחת קטונתי עטר"ת כל חסד וחסד והן חסד דז"א והן בחי' רב חסד וזהו חסד דרועא ימינא בחי' חסד דז"א וימינו תחבקני רב חסד והכלי לכ"ז הוא הביטול דוקא כמבואר שם.

ד. אין ישראל נגאלין אלא בצדקה עי' שבת קלט,א, סנהדרין צח,א.

במה הארכת ימים מגילה כ"ז: (ואולי שייך לסי' ז' אשרנו כו' טרם העיון).

י"ב. והי' מעשה הצדקה מובא מארז"ל כל העוסק בתו' כו' משים שלום כו' סנהדרין צט,ב.

כ. איהו וחיוהי ק"ל. וכן נשמת האדם כו' קודם שירדו לבי"ע אינן בכלל יש ודבר נפרד בפ"ע. אח"כ במוסגר שלא נשתנה מהותו להיות דבר נפרד מאלקות. ואח"כ אומר מאחר שכבר יצאו ונפרדו מהכלים די"ס ע' בתקעו תר"ן יא,ב.

כ"ג בגזירת עירין כו' בדניאל ד' י"ד ומפרש הרס"ג מלאכי אף וחימה הקדושים ובמצו"ד הדבר נגזר בגזירת המלאכים המחריבים העושים דין המקום (מל' ערו כו') שאלתא מפרשים ג"כ ל' גזירה ע"ש בפרש"י כו'.

כ"ו. והמשכילים יזהירו ברע"מ נשא קכ"ד:

כדאי' בגמ' דא' לר' פנחס בן יאיר אכל קושי' כ"ד פירוקים וא"ל אילו לא ראיתני בכך גמ' שבת לג,ב.

כ"ט. לגמ' מגילה כח,ב.

בפי"א דמנחות צט,ב.

[לשון צחה צמא] פ' בישעי' ה' י"ג והמונו צחה צמא.

[כמ"ש בזהר דר"ח ע"ב ור"י ע"ב] מציין לדף רי ומה דאשתאר טרם מצאתי אולי הי' נדפס באיזו דפוסים עוד איזו מאמרים שם שנשמטו בדפוס זה אולי הוא כאותו המאמר בדף רכ"ט. בגדי שרד בגין דאשתארו מאינון לבושין עילאין בגין דהוו ממה דאשתאר מנהורין דזיוין עילאין ע"ש.

[קו"א] ולהבין פרטי ההלכות קנט,ב.

וכרכתו כו' פ"ד דחולין דף ע' כרכתו ואחזתו והוציאתו פרש"י כרכה אשה בידים והוציאתו והפסיקו ידי' בינו לבין הרחם מי אמרינן כיון דאורחא הוא לילד את בהמתה לאו חציצה (לענין בכור ע"ש).

ד"ה דוד זמירות קרית להו עי' בד"ה ואהי' אצלו אמון לקו"ת במדבר1.

וענין א"ת אמון אלא אומן כו' אולי לעיין בד"מ מצוות האמנת אלקות אות י"א דף נ"ז מובא מזח"ב קס"א ע"ש.

אין משיח בן דוד בא עד כו' עי' בסנהדרין צ"ח.

השמים כסאי בתו"א2:

הפסוק כרסון רמיו בדניאל ז' ט' בגמרא חגיגה דף י"ד אחד לכסא אחד לשרפרף.

סליק.

1) יז,ד.

2) א,ב.