שטר המכירה של רבותינו

שטרות מכירת החמץ של רבותינו נשיאינו נלקטו ונתפרסמו בקובץ יגדיל תורה חוב' נח סי' מח. שם נדפס תצלום שטרות המכירה של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"עCXXXIII וכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו זי"ע.

שטרות מכירה אלו שונות הן משט"מ הרגיל אשר מוכרים את החמץ לנכרי, או כותבים שטר הרשאה לרב שהוא ימכור את החמץ לנכרי בשליחות בעל החמץ, כי אם האדמו"ר מכר את החמץ אל הרב בעצמו.

כיון שמכירה זו היא מישראל לישראל, לכן הוסיפו בזה קנין גמור אגב סודר, שהוא הקנין הכי מועיל.

ושוב לא הוזקקו לשאר הקנינים שהם רק ליתר שאת ויתר עז, כמו קנין תקיעת כף ומסירת המפתחות. ולכאורה לא היו צריכים לעשות בזה גם קנין מעות, שהוא הקנין המועיל רק בנכרי, ובישראל מועיל רק למי שפרע ותו לא.

מ"מ רואים אנו בשטרות המכירה של רבותינו שכתוב בהם גם קנין המעות. ולא זו בלבד אלא שגם על קנין המעות הזה ניתוסף בסופו התחייבות הערב קבלן.

עוד שם בחוב' נט סי' ס יש תשובה מהגאון רבי שניאור זלמן יעשילסאן אבד"ק סוראז, אשר הוא העתיק את שטר המכירה של רבינו הצמח צדק, אשר מכר את החמץ ליד נאמן ביתו ר' חיים בער, וגם הוא מכרו בהוספת קנין מעות וערב קבלןCXXXIV.

וע"ז משיב (שם סי' ס"א) הגאון מוהרי"ז לנדא אבד"ק וויטבסק, אשר בעיר וויטבסק נהוג מימי הגאון רבי יצחק אייזיק בהר"ד אבד"ק וויטבסק (בעל הפני יצחק), אשר אנשי הקהלה מוכרים את החמץ לידי הרב בקנין סודר ובהוספת קנין מעות ובזקיפת המותר במלוה, בלי ערב קבלןCXXXV.

אעפי"כ, בזמנינו לא נהוגה מכירת החמץ אל רב הקהלה, ולא נעתק שטר מכירה זה, אלא כדי להתלמד.

חתימת ידי דלמטה תעיד עלי כמאה עדים כשרים ונאמנים איך שמכרתי אני הח"מ להרב ……… במכירה גמורה וחלוטה בלי שום תנאי ושיור כל החמץ שלי הח"מ, מכל מיני חמץ שיש לי מכל הדברים הנעשים ומעורבים ומתוקנים באיזה מין מחמשת מיני דגן, חיים או אפויים, צלויים מבושלים ומטוגנים, כבושים מלוחים באיזה חשש מחמץ גמור, או נוקשה בעין או ע"י תערובות העומדים לאכילת אדם או בע"ח או לשתי' או לרפואה או לאיזה הכשר ותיקון והנאה כל מיני תבואות קליפות וגרויפין וקמח סולת פשוט סובין ומורסן, כל מיני משקאות יי"ש או שפירט פשוט או מעורב ומתוקן עם צוקער או דבש ובשמים והדומה מכל הדברים שיכולים לחשוב שיש בזה חשש חמץ גמור או נוקשה בעין או ע"י תערובות, מכל זה הנ"ל שיש לי פה ברוקלין ניו יארק ……… מונח בכל הנ"ל במקומות מיוחדים, ובשאר כל המקומות, הכל כאשר לכל מכרתי להרב ……… הנ"ל כפי השער והמקח השוה שבעיר זו לפי העת והזמן דהאידנא שאפשר למכור כאן בעיר זו במקח זה דהיינו כפי המקח שיכולים לקבל מהקונים שבעיר זו שיקנו במזומנים בכדי להוליך למקום היוקר או בכדי למכור כאן מעט מעט, ובכלל הנ"ל נכללו ג"כ במכירה זו פירורי חמץ ושקים קרועים ונפות קרועים וקערבלעך אשר אין עלי' מקח ואין עליהם שום קונה, ובכלל זה כל מיני חמץ הנשכחים גם ניירות חמוצים והרי הן של הקונה הנ"ל בעד ס"ה הנ"ל ורשות ביד הרב ……… הנ"ל הקונה למכור כל החמץ הנ"ל למי שירצה מישראל או לא"י שבעיר זו או שמחוץ לעיר כאדם העושה בשלו, ואפי' ביוקר ממקחים הנ"ל, והריוח שלו, ומסך כל הנ"ל כל המעות שיגיע לי מהקונה הרב ……… הנ"ל בעד כל החמץ הנ"ל לאחר המדידה והמשקל הריני פוחת לו שלשה שקלים שירוויח לעצמו בעד טרחתו למכור החמץ במקח הנ"ל וקבלתי מיד הרב ……… הנ"ל כל דמי המכירה בשלימות היינו שקבלתי על או"ג ארבעה שקלים ועל המותר שיעלה קבלתי ערב קבלן הרב ……… לסלק לא יאוחר משלשה ימים אחר הפסח במזומנים, ומעתה נקנה כל החמץ להרב ……… הנ"ל לחלוטין בלי שום שיור כלל, והנני נותן לו ולכל הקונים דריסת הרגל בחצירי ובכל המקומות שיהי' באפשר להכניס קונים מאתו יהודים וא"י בלי שום מונע. כן גם השכרתי לו החדרים ואת כל המקומות של החמץ הנ"ל בשכירות גמורה להקונה הרב ……… הנ"ל בעד חמש ועשרים דולר, מהיום עד כלות משך שלשה ימים אחר הפסח, וקבלתי דמי השכירות בשלימות, היינו שני שקלים על או"ג ועל המותר חתימת יד דע"ק הנ"ל, ואגב קנין המקומות יהי' קנוי להרב ……… הנ"ל כל החמץ ביתר שאת ויתר עז על קנינים הנ"ל. כל זה נעשה המכירה והשכירות בקגא"ס ובכל אופן היותר מועיל עפ"י ד"ת הק' דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי', ולראי' באתי עה"ח היום יום י"ג ניסן שנת ……… פה ברוקלין ניויארק אה"ב הצפונית

נאום מנחם מענדל בן אאמו"ר לוי יצחק ז"ל שניאורסאהן


CXXXIII) בתקופת שהותו בווארשא ואטוואצק, וכן בתחלת בואו לארה"ב, לא רצה להטריח את הרב לבוא אליו ע"מ לעשות הקנין בעצמו, ולכן מכר את החמץ אל הרב ע"י שטר הרשאה, שכתב ע"ש הר"מ מענטליק והרחמ"א חדקוב ע"ה. בקובץ יגדיל תורה שם נדפס תצלום שטרות ההרשאה ע"ש הר"מ מענטליק ע"ה, וב"כפר חב"ד" גליון 664 עמ' 45 נדפס תצלום שטר ההרשאה ע"ש הרחמ"א חדקוב ע"ה, וכן שטר המכירה שמכר על ידו אל הרב ניסן וואקסמאן ע"ה.

כמו כן נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בשעה שלא הי' בליובאוויטש. ראה אגרות קודש שלו ח"ג אגרת תשט וח"ה עמ' פב.

שוב נדפס תצלום שטרות מכירה והרשאה הנ"ל, בהוספת עוד שטרות מכירת חמץ של רבותינו נשיאינו, באוצר מנהגי חב"ד, ניסן אייר סיון (ירושלים תשנ"ו) עמ' שכט ואילך.

CXXXIV) בטעם הוספת קנין מעות וערב קבלן, אף שבישראל אינו מועיל קנין מעות אלא למי שפרע בלבד, כתב בהמשך התשובה שם:

שלא יהי' דומה למתנה ע"מ להחזיר, שלדעת אדמו"ר יש בו איסור בל יראה וב"י. ולפי הטעם המובא שם נלע"ד דאין חילוק בין יהודי המוכר לעכו"ם ובין ישראל המוכר לישראל חבירו, מאחר שהחמץ חוזר לו בעין.

ואף שקנין מעות לא מועיל בישראל, צ"ל לדבריו, דעכ"פ צ"ל תשלומי מעות עם ערב קבלן, מטעם האמור לעיל.

CXXXV) ולדעתם אין זקוקים לערב קבלן רק כאשר הקנין עצמו הוא קנין מעות, ולא כאשר המעות הן רק לתשלומים.