הסכמת הרה"ג הרב הלל פעווזנער שליט"א

רבה של קהלת חב"ד בצרפת

ב"ה ט' אד"ר א' לסדר ת'ד'ב'ר' א'ל' כ'ל' ח'כ'מ'י  לב'

תשנ"ז לפ"ק

ראיתי והנה מגילה עפה, את הכל עשה בעטו יפה,
הוא ניהו הרב שלום דובער נ"י לוין,
חכימא דיהודאי וספרא רבא, איש האשכולות צנתרא דדהבא, מפַתח וחותֵם מעשה חרש אבן.

מנהגי מכירת חמץ כהלכה, את אשר לעיכובא ככה,
ואשר כן הוא המנהג והמדה, כי הדר הוא לכל חסידיו,
מפי סופרים ומפי ספרים, להאיר לארץ ולדרים,
כי ממנו ישקו העדרים, שלוחי הרבי ורבני ערים.

ויתבדרון שמעתתי' בעלמא, לדעת בכל פרט על מה,
עושים ככה מילתא בטעמא, לא מצוות אנשים מלומדה לקיימה,
ולהבין גם לאשר לא שאלו, ויברך השם את פעלו,
עד כי בקרוב יבוא שילה, ויודע ה' את אשר לו.

הלל פעווזנער