סדר מכירת חמץ לפי תקנת רבותינוהמנהג לפני תקופת רבינו הזקן

סדר מכירת החמץ לנכרי שאנו נוהגין בו, אשר אחרי הפסח מחזיר הנכרי את החמץ לישראל, נתקן לראשונה על ידי בעל תרומת הדשן (סי' קכ):

מי שיש בידו עניני חמץ סמוך לפסח וקשה עליו לבערם ורוצה לתתם לנכרי חוץ לבית … ישמרם לו עד לאחר הפסח ויחזור ויתנה לו … רק שיתנם לו במתנה גמורה בלי שום תנאי או שימכרם לו מכירה גמורה בדבר מועט.

תקנה זו שתיקן בתרומת הדשן הובאה ונפסקה גם בשלחן ערוך סי' תמ"ח ס"ג, ודנים בו נושאי כלי השלחן ערוך.

באופן זה היתה נהוגה בישראל מכירת החמץ במשך כמאתים וחמשים השנים הבאות (לערך בין השנים ר-תק"נ), היינו או שהיה נותנו במתנה גמורה לנכרי המכירו, ואחר הפסח היה הנכרי מחזירה לו במתנה גמורה, או שהי' מוכרו לנכרי במכירה גמורה בדבר מועט ואחרי הפסח הי' הנכרי מוכרו לו חזרה בדבר מועט.