פתח דבר

ב"ה

לקראת כנס הרבנים-השלוחים השלישי, ביום א' כ"א אדר שני, אשר בו עומד להתקיים בעזהי"ת יום עיון בהלכה מעשית, לדון בהלכות הפסח, הכשר הבית לפסח, מכירת החמץ, ומוצרים הכשרים לפסח,

מוציאים אנו בזה לאור קונטרס "סדר מכירת חמץ – לפי תקנת רבותינו", אשר ממנו יוכל כל אחד ללמוד איך לסדר בעצמו את מכירת החמץ לנכרי לפי תקנת רבותינו, ובו נדפס גם נוסח שטר מכירת החמץ לנכרי, שטר הערב קבלן ושטרות ההרשאה, ביאור תוכנם וסדר המכירה.

הקונטרס נערך ע"י הרה"ת ר' שלום דובער לוין, והוגה ע"י כמה מחברי ועד רבני ליובאוויטש.

ויה"ר שכינוס זה של תלמידי חכמים יעזור לכל אחד מאתנו בקיום השליחות, כרצון המשלח כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו זי"ע, ונזכה זעה'ן זיך מיט'ן רבי'ן למטה מעשרה טפחים, בגאולה האמתית והשלימה במהרה בימינו ובקרוב ממש.

ועד רבני ליובאוויטש

יום א' ז' אד"ש ה'תשנ"ז, ברוקלין נ.י.