ספריית חב"ד ליובאוויטש

פתח דבר

בעמדנו במלאת מאתיים שנה להסתלקות כ"ק רבנו הגדול, אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הננו מוציאים בזה לאור את הספר "משולחן הארי – עיונים והערות בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן", מכתבי הרה"ג הרה"ח מוהר"ר ארי' ליב קפלן ז"ל, בעריכת בנו יבלחט"א הרה"ת ר' מנחם מענדל שי' קפלן.

* * *

על תוכן הספר, מקורותיו ודרכי עריכתו – ראה במבוא.

* * *

ויה"ר שע"י העיסוק בתורת רבנו הזקן, יחד עם תורת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו, נזכה ללמוד תורתו של משיח, "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", בקרוב ממש.

הוצאת ספרים "קה"ת"

ל"ג בעומר תשע"ג
ברוקלין, נ.י.