ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם סט"ו

שכל איסור שנתערב ברוב היתר יבש ביבש אסור לאכול כל התערובת ביחד בבת אחת וכו', ואינו מותר אלא לאכלם בזה אחר זה וכו', ולכך הקילו חכמים בדבר זה, לפי שמן התורה כבר נתבטל האיסור ונעשה היתר גמור, אבל כשאוכלם בבת אחת יש באכילה זו איסור ברור למראית עין, גזרו עליו חכמים גזירה משום תערובת מין בשאינו מינו שיש איסור מן התורה אם אין שם ס'.

לכאורה משמע מדברי רבנו שתערובת מין בשאינו מינו יבש ביבש ואין ס' לבטלו אסור מן התורה לאוכלה בבת אחת, וכדעת החוו"ד ביו"ד סי' ק"ט סק"ה. אבל בדוחק יש לפרש כוונתו שיש בתערובת זו איסור מן התורה אם יבשלם יחד (ולכן דייק וכתב "שיש איסור מן התורה" ולא "שאסור לאכלן מן התורה" וכה"ג)1.

1) . ראה גם פסקי אדה"ז סי' ק"ט ס"א (ה).