ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם ס"ג

אבל אם אין בה כזית לא יברך על ביעורה, לפי שיש אומרים שפחות מכזית חמץ אין צריך לבערו כלל אם כבר ביטלו קודם הפסח כמו שיתבאר בסי' תנ"ט, ויש לחוש לדבריהם שלא לברך על ביעור פחות מכזית חמץ, שכל ספק ברכות להקל.

כתב במ"מ וציונים וז"ל: א"צ לבערו כלל – עיין סי' תמ"ב סכ"ח (דמ"מ צריך לבערו משום שמא יבוא לאכלו, וצ"ע), עכ"ל. ולא ידעתי איזה צ"ע הוא זה, דהכא קאי אליבא דשיטת הרא"ש וכו' שא"צ לבערו, שיש לחוש לשיטה זו לענין ספק ברכות, ולא משום דס"ל הכי לדינא, כמבואר בקו"א כאן ובסי' תמ"ב סקט"ז.