ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם ס"ט

פת מצה שנאפית בתנור אחד עם ככרות של חמץ, אפילו החמץ מרובה מהמצה הכל מותר וכו', כיון שהם כחושים אין ריחם נודף כלל.

מ"ש "אין ריחם נודף כלל" – נראה שבא לשלול מ"ש הכו"פ ביו"ד סי' ק"ח (כרתי סק"ב ופלתי סק"ב) דטעם משהו מיהא איכא ומש"ה אסור לכתחילה, ואתא לאשמועינן דאפילו משהו ליכא ומש"ה מותר אפילו בחמץ בפסח1.

1) . ראה גם פסקי אדה"ז סי' ק"ח ס"א (א).