ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם סט"ז

תבשיל שנאסר מחמת חמץ משהו ונפל מעט רוטב מתבשיל זה לתבשיל אחר ומתבשיל שני לתבשיל שלישי ומשלישי לרביעי וכן לעולם, כולן אסורין באכילה ובהנאה. וכן חתיכת בשר שנתבשלה באחד מתבשילין הללו שנאסרו ונאסרה היא עמהם ואח"כ נתבשלה עם תבשיל אחר, אע"פ שיש באותו תבשיל ששים כנגד אותה החתיכה הרי היא אוסרת את הכל וכו'. ואפילו נתערבה חתיכה זו באלף חתיכות יבש ביבש כולן אסורות באכילה, אלא ימכרם לנכרי חוץ מדמי איסור שבהן כמו שנתבאר למעלה.

מ"ש "חוץ מדמי איסור שבהן" היינו חוץ מדמי החתיכה שנאסרה כולה, שהרי אותה חתיכה עצמה אסור למכור לפי המבואר בס"ב שנוהגין להחמיר שלא למכור גם תערובת שאין בה אלא טעם משהו (משא"כ למכור שאר החתיכות חוץ מדמי החתיכה שנאסרה שרי לכו"ע ע"פ המבואר שם שבתערובת יבש ביבש לדברי הכל יכול למוכרו לנכרי חוץ מדמי איסור שבו). ועפ"ז מובן מ"ש "חוץ מדמי איסור שבהן" אף שאין הנכרי מוסיף לו דמים בעד טעם החמץ משהו שבחתיכה (כמבואר לעיל ס"א)1, כי כוונתו חוץ מדמי החתיכה כולה, ועל חתיכה שלמה בודאי מוסיף לו הנכרי דמים.

1) . ראה במ"מ וציונים שהקשה כן.