שם סכ"ד בהגה"ה

ואפילו אם סיננו בתוך הפסח ולא מצא שום פירור על המסננת, אף על פי כן יש לחוש שמא היה בו פירור דק מאד שאינו נרגש בראות העין מאחר שהוא מעורב בלחלוחית יין שעל פי המסננת, ונפלט טעמו בפסח לתוך היין.

כתב במ"מ וציונים וז"ל: עיין בקו"א סי' תמ"ב סקט"ו בדעת הט"ז, ולפ"ז לכאורה לא הי' צ"ל כאן משום שנפלט טעמו, אלא משום שאינם בטלים כדין יבש בלח המבואר בסי' תס"ו ס"ט וס"י, וא"כ ה"ה גם בלא נכבש מעל"ע אסור. ואפילו אם יבש בלח בטל, מ"מ חוזר וניעור אליבא דכו"ע כמבואר בסי' תס"ו. וצ"ע, עכ"ל. ולא ידעתי מה כוונתו, שהרי הפירור נשאר על פי המסננת ולא בתוך היין, ואין כאן שום יבש בלח, ולמה ייאסר היין אי לאו משום שנכבש. וכנראה טעה כאן בפירוש הדברים1.

1) . ראה גם פסקי אדה"ז סי' ק"ה ס"א (ב).