ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם סכ"ו

לפי שאין כח במלח אלא להפליט מוהל מן האוכל שהוא רך, אבל לא מן הכלי שהוא קשה.

א. כתב במ"מ וציונים וז"ל: שאין כח במלח – תוס' חולין קיג, א ד"ה טהור, רא"ש שם, טושו"ע יו"ד סי' ס"ט וברמ"א שם סט"ז, ש"ך שם ס"ק ס"ז ושו"ע סי' ק"ה סי"ב, עכ"ל. אבל עיין ט"ז יו"ד סי' ע' סק"ז וסי' ק"ה סקכ"ח שאין זה מוסכם.

ב. עוד כתב שם וז"ל: לא מן הכלי שהוא קשה – ועיין לשון הש"ך סי' ק"ה סקמ"ב, עכ"ל. אמנם אף שבש"ך שם כתב שהטעם הוא משום דהוי כטהור מליח וטמא תפל, אבל כבר כתב הפמ"ג בשפ"ד שם שעיקר הכוונה הוא משום שאין טבע המלח להפליט מכלי, וכמ"ש רבנו.