ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם סכ"ז

אם היו שרויים במים או בציר מעת לעת, אפילו לא היה הכלי בן יומו בשעה שנתנו המליח לתוכו, אסור לאכלו אפילו ביו"ט האחרון של גליות.

כתב במ"מ וציונים וז"ל: או בציר מעל"ע – אע"פ שבסכ"ט משמע כהמ"א סוף סקט"ז ולא כהש"ך יו"ד סי' ס"ט סקס"ח, וגם בכלי אוסר בכדי שישהה על האור, אך שם מיירי כשהוא ב"י, משא"כ כאן אפי' אינו ב"י, ואולי דעתו שתרתי לא אמרינן גם מחריפו לשבח וגם בכדי שישהה על האור. ועיין לקמן בסכ"ט, עכ"ל. אלא שלפי מ"ש בעצמו בציונים לסכ"ט פסק רבנו לגמרי כהש"ך, שכבישה בכדי שישהה על האור וירתיח אינו מפליט מכלי כלל, ולכן הצריך כאן מעל"ע1, וא"צ לכל מה שכתב כאן.

1) . ראה גם פסקי אדה"ז סי' ס"ט סט"ז (ה).