ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם סל"א

ומכל מקום, לפי מנהג מדינות אלו שאוסרין נותן טעם לפגם בפסח אסור לאכלו בפסח בכל ענין, אלא אם כן הוציאו קודם הפסח מן הכלי של חמץ שהיה שרוי בתוכו. אבל כשהוא שרוי בתוכו בתוך הפסח, אע"פשלא עבר עדיין מעת לעת משעה שנשרה בתוכו עד שעה שהוא רוצה לקנותו ולאכלו בפסח, וכל צונן שהוא שרוי בכלי אינו מפליט מהכלי פחות [מ]מעת לעת כמו שיתבאר בסי' תס"ז, מכל מקום לכתחלה טוב ליזהר מלקנותו אם אין שם שעת הדחק. אבל אם יש שם שעת הדחק מותר לקנותו ולאכלו בפסח אם עדיין לא עבר מעת לעת משעה שנשרה בכלי של חמץ עד שעה שמוציאו בפסח.

כתב במ"מ וציונים וז"ל: בסי' תס"ז – סכ"ט וס"ל הביא מחלוקת, ועייג"כ סכ"ד במוסגר, עכ"ל. אבל הרי כתב שם שכשיש עוד צד להקל לא מחמרינן, אלא אמרינן שאינו מפליט בתוך מעל"ע אפילו משהו. וה"ה בנדו"ד1.

1) . וכ"פ במ"מ להוצאה החדשה.