ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם סמ"ח

המבשל מי דבש לצורך הפסח ורוצה להחמיצו, לא ישפכנו לתוך כלי המיוחד לכך שהוא מחמץ כל מי דבש ששופכין לתוכו, לפי שהכח המחמץ הבלוע מאותו כלי הוא מחמת שמחמיצין בתוכו מי דבש כל השנה, והן חמץ גמור, שנתחמצו בשמרי שכר וגם נתבשלו ביורה של שכר או של יי"ש.

ומ"ש לעיל סי' תמ"ב ס"י שיי"ש שהעמידוהו בשמרי שכר אינו אסור אלא מד"ס1, היינו משום דהתם מיירי שיש ס' כנגד שמרי השכר (כמ"ש שם להדיא), ואינו אסור אלא משום דבר המעמיד שהוא מד"ס, משא"כ הכא מיירי בסתמא, ומן הסתם אין ס' כנגד היורה וכנגד השמרים.

1) . וכן העירו במ"מ וציונים ובמ"מ להוצאה החדשה.