ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם סכ"ח

והוא שהגעילן ע"י עירוי מכלי ראשון עצמו, או שהכניס כלי ריקן לתוך כלי ראשון רותח ואחר שנשאבו המים לתוך הכלי ריקן השהה מעט את הכלי ריקן בתוך הכלי ראשון עד שהמים שנשאבו לתוכו העלו רתיחה בתוכו ואח"כ הוציאו מתוך הכלי ראשון ועירה ממנו על הקערות, שדין עירוי זה כעירוי כלי ראשון עצמו (דכיון שכלי זה שהה בתוך הכלי ראשון עד שהמים שנשאבו לתוכו העלו רתיחה, בודאי נתחממו דופני כלי זה חום גדול, ואף לאחר שהוציאו עם המים שבתוכו מתוך הכלי ראשון הרי דפנותיו מעמידין את חום המים שבתוכו, ולפיכך דין כלי זה כדין כלי ראשון עצמו).

במ"מ מצויין לתוס' (ע"ז ל"ג ע"ב ד"ה קינסא) ורא"ש (שם פ"ב סוסכ"ב). ויש לציין גם למרדכי פרק בתרא דע"ז (רמז תתנ"ח) בשם תוס' ר' אלחנן.