ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם סל"ג

בדיעבד אפילו לא הגעיל כלל את הכפות ותחבן בפסח לתוך כלי ראשון, יש להתירו באכילה אם יש הפסד מרובה או מניעת שמחת יום טוב, לפי שיש לסמוך על סברא הראשונה שהולכין בכל כלי אחר רוב תשמישו, ועל דברי רוב האומרים שכל הכלים שנבלע בהם איסור על ידי חום כלי שני אין צריך הגעלה כלל, לפי שחום כלי שני אין בו כח להבליע כלל.

מ"ש רבנו "על דברי רוב האומרים" – נמשך אחרי מ"ש הח"י סק"ח (המצויין במ"מ כאן) שהסכמת רוב הראשונים ורוב האחרונים כן, ומשמע דכן היא הכרעת רבנו (בשאר איסורים)1.

1) . בדפוס ראשון הגירסא היא "על דברי האומרים" סתם, וכן נקטו לעיקר במהדורה החדשה. ולפי גירסא זו אין הכרע בדברי רבנו לענין שאר איסורים. וראה גם פסקי אדה"ז סס"ח סי"א.